ภาพกิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รท. และ สส.ชสอ.
Posted: admin Date: 2011-10-18 11:43:19
IP: 58.8.91.147
 
 
 
 
 
 

   
ทายาทรายนางภิตินันท์ นงนุช รับเงินค่าสงเคราะห์ศพจากสมาคม ทั้ง 2 สมาคม
เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554