ประวัติสหกรณ์
Posted: admin Date: 2010-04-28 11:34:14
IP: 58.8.90.29
 
 
    
สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด
 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ. สหกรณ์
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2519
 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์