ทดสอบ

 
 
 
     
 
 
ประกาศ เรื่อง การขอรับทุนการศึกษาเพื่อบุตรของสมาชิก ประจำปี 2563
ประกาศ การรับเงินฝากและการถอนเงินฝากของสมาชิกสหกรณ์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ขัดข้องฯ
ประกาศ ชี้แจงกรณีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
การส่งข้อมูลเรียกเก็บเงินของสหกรณ์ผ่านระบบหักเงินของกองบำเหน็จบำนาญ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2563
แบบแสดงคำขอพักชำระหนี้เงินกู้สามัญเฉพาะเงินต้น
หนังสือยกเลิกการสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์
เลื่อนการสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ และเงินรับฝาก เริ่ม 1 มีนาคม 2563
ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากทุกประเภท เริ่ม 1 ธันวาคม 2562
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปิดทำการ 1 วัน
ประกาศรับสมัครประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อบุตรสมาชิก ระดับปริญญาตรี
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อบุตรสมาชิก ระดับ ปวส.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อบุตรสมาชิก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6,ปวช.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อบุตรสมาชิก ระดับประถมศึกษา 1-6
ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาเพื่อบุตรของสมาชิก ปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด
 
 
 
   
 
ภาพกิจกรรมวันซักซ้อมเลือกตั้งผู้แทน
 
   
 
ภาพกิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รท. และ สส.ชสอ.
 
   
 
ภาพกิจกรรมการสัมมนาตัวแทนหักเงิน
 
   
 
กิจกรรมวันประชุมใหญ่สหกรณ์ ออมทรัพย์ กทม. จำกัด
 
   
 
กิจกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด
. . .
 
เน„เธ—โ€เน„เธˆเธเธฃยƒCเธญเธ‡เธฃโ€˜เน‰โ€ฆย เน„ยเธˆเธชยเนƒเธ“เธŒ
ออมทรัพย์
1.75 %

ออมทรัพย์พิเศษ

2.55 %
 
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อชีวิตพอเพียง
 
 
 
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการสมาชิก
3.05 %
 
 
 
 
1.75 %
สามัญ
7.50 %
ฉุกเฉิน
7.50 %
 
 
หัวข้อการให้บริการ