ระเบืยบว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2551
Posted: admin Date: 2009-03-17 15:33:43
IP: 58.8.91.126
 
 
   

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์  กทม. จำกัด

ว่าด้วยหุ้น  

.. 2551

     

                                อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์  กทม. จำกัด  ข้อ  4 ข้อ 5  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548 ข้อ 16 (9) และ ข้อ 87(7)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  ครั้งที่ 2/2551  เมื่อวันที่   28  กุมภาพันธ์    2551 จึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้   ดังต่อไปนี้

                                ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด ว่าด้วยหุ้น  ..  2551”

                                ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  ..  2551  เป็นต้นไป

                                ข้อ  3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์  กทม. จำกัด  ว่าด้วยหุ้น  ..  2542

                                ข้อ  4  สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือน   ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของสมาชิก    ดังนี้

                                      (1) เงินได้รายเดือนไม่เกินเจ็ดพันบาท  ต้องส่งค่าหุ้นรายเดือน เดือนละสี่ร้อยบาท

                                      (2) เงินได้รายเดือนเกินกว่าเจ็ดพันบาทแต่ไม่เกินเก้าพันบาทต้องส่งค่าหุ้นรายเดือน เดือนละห้าร้อยบาท

                                      (3) เงินได้รายเดือนเกินกว่าเก้าพันบาทแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทต้องส่งค่าหุ้นรายเดือน เดือนละหกร้อยบาท

                                      (4) เงินได้รายเดือนเกินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นสามพันบาทต้องส่งค่าหุ้นรายเดือน เดือนละเจ็ดร้อยบาท

                                      (5) เงินได้รายเดือนเกินกว่าหนึ่งหมื่นสามพันบาทแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต้องส่งค่าหุ้นรายเดือน เดือนละแปดร้อยบาท

                                     (6) เงินได้รายเดือนเกินกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทต้องส่งค่าหุ้นรายเดือน เดือนละเก้าร้อยบาท

                                      (7) เงินได้รายเดือนเกินกว่าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทแต่ไม่เกินสองหมื่นบาทต้องส่งค่าหุ้นรายเดือน เดือนละหนึ่งพันบาท

                                      (8) เงินได้รายเดือนเกินกว่าสองหมื่นบาทแต่ไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาทต้องส่งค่าหุ้นรายเดือน เดือนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท

                                      (9) เงินได้รายเดือนเกินกว่าสองหมื่นห้าพันบาท ต้องส่งค่าหุ้นรายเดือน เดือนละหนึ่งพันสองร้อยบาท

                กรณีสมาชิกประสงค์จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้น  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กำหนด  โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

 

                                                                                        ประกาศ     วันที่   28   กุมภาพันธ์    ..  2551     

 

 

                                                                                                      (นางวรรณวิไล    พรหมลักขโณ)

                                                                             ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์  กทม. จำกัด