ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2551
Posted: admin Date: 2009-03-17 09:37:19
IP: 58.8.91.126
 
 
   

 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์  กทม. จำกัด

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้

พ.. 2551

                                โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์  กทม. จำกัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหมาะสม

                                อาศัยอำนาจตามความในข้อ  16 (9)  และข้อ  87 (2)  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์  กทม. จำกัด  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ครั้งที่  2/2551   เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2551

จึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้   ดังต่อไปนี้

                                ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์  กทม. จำกัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้   .. 2551”

                                ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  2551  เป็นต้นไป

                                ข้อ  3  ให้ยกเลิก  

                        (1)  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์  กทม. จำกัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  ..  2543

                        (2)  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์  กทม. จำกัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  (ฉบับที่  2)  ..  2544

                        (3)  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์  กทม. จำกัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  (ฉบับที่  3)  ..  2546

                        (4)  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์  กทม. จำกัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  (ฉบับที่  4)  ..  2546

                        (5)  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์  กทม. จำกัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  (ฉบับที่  5)  ..  2546

                        (6)  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์  กทม. จำกัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  (ฉบับที่  6)  ..  2546

                        (7)  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์  กทม. จำกัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  (ฉบับที่  7)  ..  2547

                        (8)  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์  กทม. จำกัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  (ฉบับที่  8)  ..  2547

                        (9)  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์  กทม. จำกัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  (ฉบับที่  9)  ..  2548

                                บรรดา  ระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง  หรือมติอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                               

หมวด  1

บททั่วไป

 

                                ข้อ  4  ในระเบียบนี้

                                “สหกรณ์”  หมายความว่า   สหกรณ์ออมทรัพย์  กทม. จำกัด

                                “สมาชิก”   หมายความว่า  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  กทม. จำกัด

                                “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์  กทม. จำกัด

                                “เงินได้รายเดือน”  หมายถึง  เงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพ หรือเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน  หรือค่าจ้างประจำ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด  และหมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย   แต่ไม่รวมถึงเงินได้ที่ไม่แน่นอน เช่น  ค่าอาหารทำการนอกเวลา  เป็นต้น

                                “เงินงวดชำระหนี้เงินกู้”   ให้หมายความรวมถึงดอกเบี้ยเงินกู้ด้วย

                                ข้อ  5  ในระเบียบนี้เงินให้กู้แก่สมาชิกมี  2  ประเภท   คือ

(1)   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

(2)   เงินกู้สามัญ

ข้อ  6  สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น

ข้อ  7  เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ  จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

                                ข้อ  8  สมาชิกซึ่งประสงค์จะขอกู้เงิน  ต้องเสนอคำขอกู้เงินต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้

                                ข้อ  9  การให้เงินกู้ทุกประเภท   ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้  และสมาชิกผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)  ต้องทำหนังสือค้ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้

                                ข้อ  10  การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท  ให้ส่งต่อสหกรณ์โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้    ที่จ่าย  โดยให้ถือว่าเงินงวดชำระหนี้เงินกู้งวดแรกและงวดต่อ ๆ ไป  ถึงกำหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น

                                การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้สามัญรวมทั้งเงินอื่น ๆ  ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบห้าของเงินได้รายเดือนของผู้กู้  และการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภทรวมทั้งเงินอื่น ๆ ต้องไม่เกินเงินได้

รายเดือนของผู้กู้

                                ข้อ  11  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการเงินกู้ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.จำกัด ข้อ  21  ดังนี้

(1)   คณะกรรมการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

(2)   คณะกรรมการเงินกู้สามัญ

คณะกรรมการเงินกู้แต่ละคณะมีอำนาจหน้าที่ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กทม. จำกัด  ข้อ  22

 

                                                  หมวด  2

                                        เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 

                                ข้อ  12  สมาชิกที่จะขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน   ต้องปฏิบัติดังนี้

                                (1)  ต้องยื่นคำขอกู้เงินและหนังสือกู้เงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนด  โดยต้องแนบเอกสารหรือสำเนาเอกสาร  หรือหลักฐานตามที่สหกรณ์กำหนด

                                (2)  ต้องมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานหรือส่วนราชการที่สมาชิกสังกัดอยู่

                                (3)  ต้องไม่มีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินค้างอยู่ 

                                ทั้งนี้   หนังสือกู้เงินตามข้อ  (1)  เป็นหลักประกันสำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

โดยผู้กู้ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก  เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

                                ข้อ  13  สมาชิกจะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ไม่เกินร้อยละหกสิบของเงินได้รายเดือน หรือไม่เกินร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้น  สุดแต่จำนวนใดน้อยกว่า  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท

                                การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ให้ส่งเป็นงวดรายเดือนได้ไม่เกิน

สองงวด  โดยในงวดแรกต้องส่งต้นเงินไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก  ส่วนต้นเงินที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยให้ส่งภายในวันสิ้นเดือนถัดไป

                                ข้อ  14  คณะกรรมการอาจมอบหมายคณะกรรมการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหรือตั้ง

ผู้จัดการสหกรณ์  แล้วแต่กรณี  ในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้  และให้คณะกรรมการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหรือผู้จัดการสหกรณ์  แล้วแต่กรณี  รายงานคณะกรรมการเพื่อทราบทุกเดือน

 

หมวด  3

เงินกู้สามัญ

 

                                ข้อ  15  สมาชิกที่จะขอกู้เงินกู้สามัญ   ต้องปฏิบัติดังนี้

                                (1)  ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา   ดังนี้

                                       1.1  กรณีผู้ขอกู้เป็นเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร  ต้องมีคำรับรองของผู้บังคับบัญชาในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 7  ขึ้นไป  หรือผู้รักษาการในตำแหน่ง

                                      1.2  กรณีผู้ขอกู้เป็นเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  ต้องมีคำรับรองของผู้บังคับบัญชาในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป

                                      1.3  กรณีผู้ขอกู้เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์   ต้องมีคำรับรองผู้บังคับบัญชาในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป

                                กรณีผู้บังคับบัญชาดังกล่าวขอกู้เงินกู้สามัญให้รับรองตนเองได้

                                (2)  ต้องยื่นคำขอกู้เงินกู้สามัญตามแบบที่สหกรณ์กำหนด  โดยต้องแนบเอกสารหรือสำเนาเอกสารหรือหลักฐานตามที่สหกรณ์กำหนด

                                ข้อ  16  ให้คณะกรรมการเงินกู้สามัญกำหนดจำนวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งตามที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินเก้าแสนบาท  และภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้

                                (1)  ผู้ที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่าเก้าเดือน  มีสิทธิขอกู้เงินจากสหกรณ์ได้ไม่เกินเงินได้รายเดือนรวมสิบสองเดือน

                               (2)  ผู้ที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  มีสิทธิขอกู้เงินจากสหกรณ์ได้ไม่เกินเงินได้รายเดือนรวมสิบสี่เดือน

                                (3)  ผู้ที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  มีสิทธิขอกู้เงินจากสหกรณ์ได้ไม่เกินเงินได้รายเดือนรวมสิบห้าเดือน

                                (4)  ผู้ที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  มีสิทธิขอกู้เงินจากสหกรณ์ได้ไม่เกินเงินได้รายเดือนรวมสิบหกเดือน

                                (5)  ผู้ที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี  มีสิทธิขอกู้เงินจากสหกรณ์ได้ไม่เกินเงินได้รายเดือนรวมสิบเจ็ดเดือน

                                (6)  ผู้ที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  มีสิทธิขอกู้เงินจากสหกรณ์ได้ไม่เกินเงินได้รายเดือนรวมยี่สิบเดือน

                                (7)  ผู้ที่เป็นสมาชิกมาแล้วม่ำน้อยกว่าหกปี  มีสิทธิขอกู้เงินจากสหกรณ์ได้ไม่เกินเงินได้รายเดือนรวมยี่สิบเอ็ดเดือน

                                (8)  ผู้ที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี  มีสิทธิขอกู้เงินจากสหกรณ์ได้ไม่เกินเงินได้รายเดือนรวมยี่สิบสองเดือน

                                (9)  ผู้ที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี  มีสิทธิขอกู้เงินจากสหกรณ์ได้ไม่เกินเงินได้รายเดือนรวมยี่สิบสามเดือน

                                (10)  ผู้ที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่าเก้าปี  มีสิทธิขอกู้เงินจากสหกรณ์ได้ไม่เกินเงินได้รายเดือนรวมยี่สิบสี่เดือน