ทดสอบ

 
 
 
     
 
 
รายชื่อสมาชิกค้างส่งค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า สส.ชสอ
รายชื่อสมาชิกค้างส่งค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า สส.สอ.รรท.
ของดการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อบุตรสมาชิก ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
ประกาศรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นวันหยุดครึ่งปีธนาคาร
ขอให้สมาชิกไปรับเงินคืน
ข่าวสหกรณ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 227 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ข่าวสหกรณ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 226 ประจำเดือนมกราคม 2559
สหกรณ์ฯปิดทำการ 1 วัน ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เนื่องจากในวันประชุมสามัญประจำปี
ข่าวสหกรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท
เปิดรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.จำกัด
เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ.
ข่าวประชาสัมพันธ์ มีนาคม 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์กทม.จำกัด ไม่ได้ลงทุนในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลกับอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์
วันที่ 5-8 ธันวาคม 2557 หยุดทำการ เนื่องจากย้ายที่ทำการชั่วคราวไปอยู่ที่อาคารสำนักการโยธา(ที่เดิม)
2 ธันวาคม 2557 หยุดทำการ 1 วัน เนื่องจากเป็นวันประชุมสามัญประจำปี
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาพิเศษ ทุนส่วนตัวประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.จำกัด
แจ้งกำหนดรับทุนการศึกษาพิเศษ ทุนส่วนตัวประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.จำกัด
 
 
 
   
 
ภาพกิจกรรมวันซักซ้อมเลือกตั้งผู้แทน
 
   
 
ภาพกิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รท. และ สส.ชสอ.
 
   
 
ภาพกิจกรรมการสัมมนาตัวแทนหักเงิน
 
   
 
กิจกรรมวันประชุมใหญ่สหกรณ์ ออมทรัพย์ กทม. จำกัด
 
   
 
กิจกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด
. . .
 
ไท”ไจกรƒCองร‘้… ไจสใณฌ
ออมทรัพย์
2.55 %

ออมทรัพย์พิเศษ

3.05 %
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อชีวิตพอเพียง
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการสมาชิก
3.55 %
2.55 %
สามัญ
7.85 %
ฉุกเฉิน
7.85 %
หัวข้อการให้บริการ