ทดสอบ

 
 
 
     
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ มีนาคม 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์กทม.จำกัด ไม่ได้ลงทุนในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลกับอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์
วันที่ 5-8 ธันวาคม 2557 หยุดทำการ เนื่องจากย้ายที่ทำการชั่วคราวไปอยู่ที่อาคารสำนักการโยธา(ที่เดิม)
2 ธันวาคม 2557 หยุดทำการ 1 วัน เนื่องจากเป็นวันประชุมสามัญประจำปี
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาพิเศษ ทุนส่วนตัวประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.จำกัด
แจ้งกำหนดรับทุนการศึกษาพิเศษ ทุนส่วนตัวประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.จำกัด
ฝากถอนสหกรณ์สะดวก ดอกเบี้ยสูง
งดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน ATM 11-14 กรกฏาคม 2557
สมัครใช้ ATM ONLINE เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM ONLINE
การโอนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนเข้าเป็นทุนสำรอง
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด ปีที่ 14 ฉบับที่ 180 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
ประกาศ เรื่อง การเปิดหน้าเว็ปเพจ FACE BOOK อย่างเป็นทางการของ สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.จำกัด
สหกรณ์ให้บริการสมาชิก โดยไม่พักกลางวัน
1 มี.ค. รับเงินกู้โดยไม่ประสงค์โอนเข้าบัญชีต้องจ่ายค่าเช็ค 15 บาท
ขอเชิญผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
ประกาศ ปิดรับสมัครฌาปนกิจเคราะห์ รอบที่ 2/2555
บุคคลไม่หวังดี แอบอ้างใช้ชื่อสหกรณ์เปิด Facebook
สิทธิการกู้
 
 
 
   
 
ภาพกิจกรรมวันซักซ้อมเลือกตั้งผู้แทน
 
   
 
ภาพกิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รท. และ สส.ชสอ.
 
   
 
ภาพกิจกรรมการสัมมนาตัวแทนหักเงิน
 
   
 
กิจกรรมวันประชุมใหญ่สหกรณ์ ออมทรัพย์ กทม. จำกัด
 
   
 
กิจกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด
. . .
 
ปฏิทินกิจกรรมรองรับ IE ไม่สมบูรณ์
ออมทรัพย์
3.00 %
ออมทรัพย์พิเศษ
3.50 %
ออมทรัพย์พิเศษ
เพื่อชีวิตพอเพียง
4.00 %
สามัญ
7.95 %
พิเศษ
7.95 %
ฉุกเฉิน
7.95 %
หัวข้อการให้บริการ