ทดสอบ

 
 
 
     
 
 
ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้ง ตำแหน่งผู้จัดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งตำแหน่งผู้จัดการ
รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์
ประกาศสรรหาเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ผจก
รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
รายชื่อสมาชิกค้างส่งค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า สส.ชสอ
รายชื่อสมาชิกค้างส่งค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า สส.สอ.รรท.
ของดการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อบุตรสมาชิก ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
ประกาศรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นวันหยุดครึ่งปีธนาคาร
ขอให้สมาชิกไปรับเงินคืน
ข่าวสหกรณ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 227 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ข่าวสหกรณ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 226 ประจำเดือนมกราคม 2559
สหกรณ์ฯปิดทำการ 1 วัน ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เนื่องจากในวันประชุมสามัญประจำปี
ข่าวสหกรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท
เปิดรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.จำกัด
เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ.
ข่าวประชาสัมพันธ์ มีนาคม 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์กทม.จำกัด ไม่ได้ลงทุนในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
 
 
 
   
 
ภาพกิจกรรมวันซักซ้อมเลือกตั้งผู้แทน
 
   
 
ภาพกิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รท. และ สส.ชสอ.
 
   
 
ภาพกิจกรรมการสัมมนาตัวแทนหักเงิน
 
   
 
กิจกรรมวันประชุมใหญ่สหกรณ์ ออมทรัพย์ กทม. จำกัด
 
   
 
กิจกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด
. . .
 
ไท”ไจกรƒCองร‘้… ไจสใณฌ
ออมทรัพย์
2.55 %

ออมทรัพย์พิเศษ

3.05 %
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อชีวิตพอเพียง
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการสมาชิก
3.55 %
2.55 %
สามัญ
7.75 %
ฉุกเฉิน
7.75 %
หัวข้อการให้บริการ